مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه جامع مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی و جلوگیری از خطرات و خسارات احتمالی و لزوم توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه ، برنامه ها و تمهیداتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، شاهپور قنبری افزود: طرح ممیزی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌ های صنعتی تهران با هدف ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست با همكاری مشاوران ذیصلاح دانشگاه تهران در حال اجرا بوده در سال گذشته نیز انجام مطالعات تهیه شناسنامه برای 750 واحد صنعتی فعال فرایند ممیزی (HSEE) انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران ،همچنین از برنامه‌ریزی انجام فرآیند ممیزی HSEE برای 900واحد صنعتی و تولیدی تا پایان سال جاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.