هیات تجاری بلغارستان به همراه اعضای سفارت و سازمان صنایع كوچك بلغارستان از شهرك صنعتی عباس آباد بازدید كردند.
به گزارش روابط عمومی شركت شهرك های صنعتی تهران، هیات تجاری از بلغارستان به همراه كارشناسانی از سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران و معاونت صنایع كوچك شركت شهركهای صنعتی تهران از واحدهای صنعتی لبنیات طراوت و نفت و گاز سرو در حوزه صنایع غذایی و نفت وگاز دیدن كردند.
گفتنی است؛ طی این بازدید كه با هدف مراودات تجاری و آشنایی با نحوه سرمایه گذاری خارجی در شهرك های صنعتی تهران انجام شد هیات بلغارستانی از نزدیك با خط تولید و نحوه فعالیت واحدهای مذكور آشنا شدند.